Forskning og fagutvikling

NAKMI leder og deltar i ulike forsknings- og utviklingsprosjekter innen migrasjonshelse. 

Prosjekt Status pr. april 2017

Accessibility of obesity prevention information to Turkish female migrants in Norway

 • Beskrivelse: Explore beliefs about weight, obesity, and health information source among Turkish female migrants in Oslo through qualitative interviews. 
 • Oppstart: 2016
 • Kontaktperson: Erin Rieger
 • Finansiering: U.S.-Norway Fulbright Foundation
 • Samarbeidspartner(e): Universitetet i Oslo
Pågående

A community-based health intervention trial to increase attendance to cervical cancer screening program among immigrants in Norway 

 • Beskrivelse: Community-based health intervention trial with two parallel interventions aimed at increasing participation of immigrant women to the existing cervical cancer-screening program
 • Oppstart: 2015
 • Kontaktperson: Esperanza Diaz
 • Finansiering: Kreftforeningen
 • Samarbeidspartner(e): Universitetet i Bergen, Kreftforeningen
Pågående

Beyond Refined Knowledge 

 • Beskrivelse: Utforske et grunnlag for å syntetisere kunnskap utviklet på ulike steder og ifølge ulike kunnskapstradisjoner, som for eksempel evidensbasert praksis og pasientens erfaring og kunnskap
 • Oppstart: 2010
 • Kontaktperson: Arild Aambø
 • Finansiering: NAKMI 
Pågående

Gossip and rumors, an undervalued source of health and suffering

 • Beskrivelse: Undersøke hvordan frykten for rykter og sladder påvirker innvandrerkvinners livsstil og således bidrar til utvikling av diabetes og andre stressrelaterte lidelser
 • Oppstart: 2014
 • Kontaktperson: Arild Aambø
 • Finansiering: NAKMI
 • Samarbeidspartner(e): ORKIS, Rabea kvinneforening/Furuset frivillighetssentral
Pågående

Innovative prevention strategies for type 2 diabetes in South Asians living in Europe

 • Beskrivelse: : The focus will be dietary behaviour. We plan to conduct in-depth analyses of the findings from these trials and other interventions studies with particular focus on the behavioural strategies employed among South Asians
 • Oppstart: 2015
 • Kontaktperson: Samera A. Qureshi
 • Finansiering: EU
 • Samarbeidspartner(e): Anne Karen Jenum (UiO), Prof. Aziz Sheikh (University of Edinburgh), Prof. Naveed Sattar (University of Glasgow)
Pågående

Mental health among immigrants. A literature review

 • Beskrivelse: NAKMI’s kunnskapsoppsummering fra 2010 har vist høyere forekomst av psykiske plager hos innvandrere enn befolkningen generelt. Hensikten med denne oppsummeringen er å oppdatere kunnskap om mental helse og migranter for å monitere utviklingen og identifisere mangelfullt belyst områder i forskningen.
 • Oppstart: 2016
 • Kontaktperson Emine Kale
 • Finansiering: NAKMI
Pågående

Psykisk helse og livskvalitet blant flyktninger og asylsøkere: Et multisenter prosjekt

 • Beskrivelse: Målet med dette internasjonale forskningsprosjektet er å få kunnskap om hvordan situasjonen (livskvalitet, mental helse) er for de flyktningene som kommer til Norge og andre land. Det tas i bruk både kvalitative og kvantitative forskningsmetoder og 5 land er involvert
 • Oppstart: 2016
 • Kontaktperson: Mette Sagbakken
 • Finansiering: HIOA (søker ekstern finansiering gjennom NFR)
 • Samarbeidspartner(e): HIOA
Pågående

Psykisk helse i mottaksklasser

 • Beskrivelse: Forebygge psykiske lidelser hos utsatte innvandrerungdom ved å bygge opp deres kunnskap om psykisk helse og bygge kompetanse blant ansatte som jobber med mottakselevene om migrasjon, etnisitet og helse
 • Oppstart: 2016
 • Kontaktperson: Warsame Ali
 • Finansiering: Ekstrastiftelsen
 • Samarbeidspartner(e): Redd Barna
Pågående

Selvrapportert forekomst av kvinnelig kjønnslemlestelse og holdninger til forebygging blant unge somaliere i Oslo

 • Beskrivelse: I Norge er 60 % av den somalisk befolkningen under 25 år. For å komme videre i det forebyggende arbeid mot KLL, må vi vite hva som er forekomsten av KLL blant de unge somaliere og hvilke holdninger de har til KLL
 • Oppstart: 2014
 • Kontaktperson: Abdi Gele
 • Finansiering: NAKMI
 • Samarbeidspartner(e): UiO
Pågående

Standarder for likeverdige helsetjenester / Standards for Equity in Health Care for Migrants and other Vulnerable Groups

 • Beskrivelse: Prosjektets mål er å utvikle, teste, implementere, evaluere og videreutvikle fem standarder som helseinstitusjoner kan ta i bruk for å oppnå likeverdige helsetjenester
 • Oppstart: 2011
 • Kontaktperson: Ragnhild Storstein Spilker
 • Finansiering: TF MFCCH og NAKMI
 • Samarbeidspartner(e): Task Force on Migrant-friendly and Culturally Competent Healthcare (TF MFCCH)
Pågående

The role of health literacy and utilization of preventive health measures on diabetes risks among African women in Oslo

 • Beskrivelse: Low health literacy is recognized as a strong predictor of a persons’ health. Nonetheless, there is a lack of information on associations between health literacy, utilization of preventive health measures and diabetes risks among immigrants in Norway
 • Oppstart: 2014
 • Kontaktperson: Abdi Gele
 • Finansiering: NAKMI
 • Samarbeidspartner(e): HiOA
Pågående
Publisert 12. apr. 2017 14:10 - Sist endret 3. juli 2017 15:25