Norsk nettverk for migrantvennlige sykehus (NONEMI)

Norsk nettverk for migrantvennlige sykehus (NONEMI) arbeider for at sykehus i Norge gir pasienter med innvandrerbakgrunn et likeverdig helsetilbud. Nettverket koordineres av NAKMI.

Mål

NONEMI arbeider for å gjøre norske sykehus bedre i stand til å yte trygge og effektive helsetjenester til pasienter med innvandrerbakgrunn. 

Nettverket skal fremme dette målet gjennom erfaringsutveksling, kunnskapsformidling og samarbeid mellom sykehus, regionale helseforetak, brukere, organisasjoner og helsemyndigheter.

Aktiviteter

Vi finner frem til og formidler kontakt til miljøer og ressurspersoner. 

Det avholdes 3 heldagsmøter i året for medlemmene. Møtene er et forum for oppdatering og erfaringsutveksling på feltet.

Medlemmer

Medlemskap er åpent for offentilge og privatdrevne sykehus i hele landet. Medlemmer

Bakgrunn

NONEMI ble opprettet i 2006 på bakgrunn av EU-prosjektet Migrant Friendly Hospitals (2002-2005). Erfaringene fra EU-prosjektet videreføres gjennom Task Force on Migrant Friendly Healthcare (TF MFH), hvor NAKMI deltar.  TF MFH er organisert under WHO-nettverket Health Promoting Hospitals and Health services (HPH). NONEMI er i sin tur knyttet til WHO-nettverket, som i Norge betegnes Norsk nettverk for helsefremmende sykehus og helsetjenester (norsk HPH).

NONEMI besto fra starten av seks sykehus (OUS Ullevål, Ahus, Sørlandet sykehus, Stavanger Universitetssykehus, St.Olavs Hospital, Vestre Viken HF Buskerud sykehus). 

Nettverket ble revitalisert i 2010 og nye sykehus ble invitert med.

Publisert 29. jan. 2016 15:43 - Sist endret 20. jan. 2017 14:25