Brukermedvirkning nødvendig i helsetjenester for innvandrere

Brukermedvirkning nødvendig for vellykket tilpasning av helsetjenester for innvandrere.

Dette er anbefalingen fra forfatterne Bernadette Kumar og Jeanette Magnus som har skrevet et felles kapittel i den rykende ferske boken Helsefremmende samhandling.

Velkommen til boklansering og forfattersamtale på Litteraturhuset 30. mars

Boken viser hvordan gode krefter kan arbeide for et sunt og trygt lokalsamfunn. Flere forfattere har bidratt med kapitler i boken, som er redigert av Gunnar Tellnes. Han er professor i samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo. 

Bokens hovedtanke er at bedre folkehelse, trivsel og velferd kan oppnås gjennom å styrke individ, samfunn og miljø.

Aktuell for flere

Boken er aktuell for studenter og de som jobber innen folkehelse, samfunnsmedisin og forebyggende helsearbeid. 

Kapittel om migrasjonshelse

Redaktøren har inkludert et eget kapittel om migrasjonshelse. Forfatterne Bernadette Kumar og Jeanette Magnus, begge ved NAKMI, oppsummerer viktig kunnskap om innvandreres helse i Norge i dag:

  • Immigranter til Norge har bedre helse enn majoritetsbefolkningen, men helsen forverres raskere med alderen.
  • Diabetes og psykiske lidelser ser ut til å ha betydelig høyere forekomst i innvandrerbefolkningen enn i befolkningen for øvrig
  • Stort behov for forskning på omfanget av kreft blant innvandrergrupper i Norge.
  • Jo lenger innvandrere har bodd i Norge, jo mer er deres bruk av helsetjenester likt majoritetsbefolkningens.
  • Dårlige språkkunnskaper og mangel på kunnskap om helsevesenet kan hindre innvandreres tilgang til helsetjenester.
  • Større risiko for trafikkulykker og arbeidsulykker blant innvandrermenn. Utenlandske arbeidstakere utsettes for større risiko på arbeidsplassen enn sine norske kolleger.

Anbefaling

Forfatterne avrunder kapitlet med en anbefaling om å legge vekt på brukermedvirkning når helsetjenester skal tilrettelegges for innvandrere. Brukermedvirkning er en forutsetning for at slike tiltak skal bli vellykkede, mener forfatterne.

         

Gunnar Tellnes (red):
Helsefremmende samhandling. Natur og kultur som folkehelse.
 200 sider.
Fagbokforlaget 2017

Mer om boken på forlagets hjemmeside

 

 

 

Av kommunikasjonsrådgiver, Ram Gupta
Publisert 29. mars 2017 14:58 - Sist endret 29. mars 2017 17:40