Rapporter

Rapporter publisert av eller i samarbeid med NAKMI.

Se også: Planer og årsrapporter

2017

Kumar, B. og Sagbakken M. (2017). Dementia, Ethnic Minorities and Migrants. A Review of the Literature. NAKMI-rapport nr. 2:2017 Fulltekst

Kale, E. og Hjelde, K. (2017). Mental Health Challenges of Immigrants in Norway.
NAKMI-rapport nr. 1:2017 Fulltekst

2016

Bernadette, K. og Spilker R.S. (2016). Eldre i et ukjent landskap. Sluttrapport fra prosjektet Eldre innvandrere og demens. NAKMI-rapport nr. 2:2016. Fulltekst

Ali, W., Czapka, E. (2016). Friluftsliv og innvandrere. En undersøkelse av holdninger og erfaringer blant innvandrerfamilier i Oslo. I samarbeid med Norsk friluftsliv. NAKMI-rapport nr.1:2016. Fulltekst

NAKMI (2016). Book of Abstracts. 6th European Conference on Migrant and Ethnic Minority Health. Oslo: NAKMI – Nasjonal kompetanseenhet for migrasjons- og minoritetshelse Fulltekst (duo.uio.no)

2015

Indseth, T. (2015). Innvandrerpasienter og akuttmedisinske tjenester. Ekspertnotat for Akuttutvalget. NAKMI-rapport nr. 4:2015 Fulltekst

Hjelde, K.H., Guribye, E., Magnussen M-L. og Ali, W. (2015) Oppfølging av barn som pårørende i familier med innvandrerbakgrunn. Oslo: NAKMI - Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse i samarbeid med BarnsBeste og Agderforskning. NAKMI rapport 3:2015 Fulltekst

Ruud M.I.A., Hole G.O., Spilker R.S. (2015), Bruk av verktøy for vurdering og kvalitetssikring av skriftlig helseinformasjon om demens, rapport fra Suitability Assessment of Materials (SAM) Workshop, 23.oktober 2014, NAKMI-rapport nr. 2:2015 Nasjonal Kompetanseenhet for minoritetshelse. Fulltekst

Ingebretsen, R. Spilker, RS, Sagbakken, M. (2015) Eldre innvandrere og demens – erfaringer fra eldre, pårørende og ansatte i omsorgstjenesten. NAKMI-rapport nr. 1:2015 Fulltekst

2014

Qureshi S. A. Q., Kumar, B. N. Ursin, G. (2014). Incidence and associated risk factors for cancer among immigrants, Major Challenges for Norway, A Review Report, NAKMI report 2014, Oslo, Fulltekst

2013

Bregård, I.M. og Hjelde, K.H. (2013) Veiviser for undervisning av helsepersonell i migrasjon og helse, veiviseren er koordinert av CRIA og tilpasser norske forhold av NAKMI og Folkeuniversitetet, NAKMI rapport 3:2013. Fulltekst

Le, C., (2013) Når er "litt norsk" for lite? En kvalitativ undersøkelse av tolkebruk i helsetjenesten. Oslo: Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse. NAKMI rapport 2:2013. Fulltekst

Ali, W., Kaur, M. (2013) Khat og helse: en kunnskapsoppsummering. Oslo, Kompetansesenter rus, velferdsetaten Oslo kommune. Fulltekst

Hjelde, K.H., Ghebremedhin H.(2013) Hvordan opplever og oppfatter berørte miljøer helsetjenestens tilbud mot kvinnelig kjønnslemlestelse? En brukerundersøkelse av helsetjenestens forebyggende arbeid. Oslo: NAKMI - Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse. NAKMI rapport 1:2013. Fulltekst

2012

Magelssen, R. (2012) Hva lærer fremtidige sykepleiere om migrasjon & helse? En kartlegging av bachelorstudiet i sykepleie i Helse Sør-Øst. Oslo: NAKMI - Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMIs skriftserie om minoriteter og helse, 1:2012). Fulltekst

2010

Czapka, E.A. (2010) The Health of Polish labour immigrants in Norway: A research review. Oslo: NAKMI - Norwegian Center for Minority Health Research (NAKMI report, 3:2010). Fulltekst

Abebe, D.S. (2010) Public health challenges of immigrants in Norway: A research review. Oslo: NAKMI - Norwegian Center for Minority Health Research (NAKMI report, 2:2010 Fulltekst

Hjelde, K.H. (2010) ”Jeg er alltid bekymret”: Om udokumenterte migranter og deres forhold til helsetjenestene i Oslo. Oslo: NAKMI - Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMIs skriftserie om minoriteter og helse, 1:2010). Fulltekst

Gerwing, J. & Indseth, T. (2010) Communication with non-native callers in medical emergency calls: Recommendations for training and evaluating AMK operators. Oslo: NAKMI - Norwegian Center for Minority Health Research.

Gerwing, J. & Indseth, T. (2010) (Nytrykk 2014. )Kommunikasjon med fremmedspråklige innringere i medisinske nødhjelpssamtaler: Anbefalinger til AMKs operatører og ledelse. Oslo: NAKMI Fulltekst

Sajjad, T.A. (2010) Evaluering av helsetjenestens informasjonsarbeid for å forebygge kjønnslemlestelse. Rapport for tiltak 34 i Handlingsplan mot kjønnslemlestelse. Oslo: NAKMI - Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse. Fulltekst

Sajjad, T.A. (2010) Kartlegging av informasjonsrutiner mellom helsestasjoner og sykehus om kjønnslemlestelse. Rapport for tiltak 29 i Handlingsplan mot kjønnslemlestelse. Oslo: NAKMI - Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse. Fulltekst

2009

Jareg, K. (2009) Ungdom med etnisk minoritetsbakgrunn – muligheter og utfordringer: Erfaringer og refleksjoner fra kurset FLEXid. Oslo: NAKMI - Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMIs skriftserie om minoriteter og helse, 3:2009). Fulltekst

Grønseth, A.S. (2009) Three approaches to the study of health, disease and illness; the strengths and weaknesses of each, with special reference to refugee populations. Oslo: NAKMI - Norwegian Center for Minority Health Research (NAKMI report, 2:2009). Fulltekst

Johansen, R.E.B. (2009) Tverrfaglighet: En utfordring eller begrensning i medisinsk antropologi? Oslo: NAKMI - Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMIs skriftserie om minoriteter og helse, 1:2009). Fulltekst

Spilker, R., Indseth, T., Aambø, A. (2009) Tilstandsrapport: Minoritetshelsefeltet i Norge. Mighealthnet, State of the Art Report (SOAR), Norway. Oslo: NAKMI - Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse. Fulltekst

2006

Kale, E. (2006) "Vi tar det vi har": Om bruk av tolk i helsevesenet i Oslo. En spørreskjemaundersøkelse. Oslo: NAKMI - Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMIs skriftserie om minoriteter og helse, 2:2006). Fulltekst

Jareg, K. & Pettersen, Z. (2006) Tolk og tolkebruker - to sider av samme sak. Bergen: Fagbokforlaget (NAKMIs skriftserie om minoriteter og helse, 1/2006). 

2005

Alhberg, N., Aambø, A., Gihle, I. (2005) Utfordringer innen helse og omsorg blant minoriteter: Tilbakeblikk og erfaringer. Tilegnet Berit Austveg.  2. opplag 2007. Oslo: NAKMI - Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMIs skriftserie om minoriteter og helse, 1:2005).

2004

Korbøl, A. (2004) Linkarbeidet i Oslo: En begynnende oversikt. Oslo: NAKMI - Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI småskrifter, 2:2004).

Hjelde, K.H. (2004) Kritiske perspektiv på antropologiske metoder og teorier i studier av sensitive og eksistensielle spørsmål ved migrasjon og flyktningtilværelse. Oslo: NAKMI - Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI  småskrifter, 1:2004).

2003

Syed, H.R. & Vangen, S. (2003) Health and migration: A review. Oslo: NAKMI - Norwegian Center for Minority Health Research (NAKMI papers, 2:2003).

Ahlberg, N. (red.) (2003) The Public gaze of medicine: Minorities and health care. Umbrella Project. Oslo: NAKMI -  Norwegian Center for Minority Health Research (NAKMI papers, 1:2003).